Pilisszentiván.hu
2024.07.13. Jenő napja van

Polgármesteri Hivatal

Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala

Cím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu

KRID azonosító: PHPSZTIVAN
KRID: 409295376

Hivatali e-mail címek:

 

Geiselhardt Anett - gazdálkodási osztályvezető

geiselhardt@pilisszentivan.hu

Balasi Anikó - kulturális referens

balasianiko@pilisszentivan.hu

Eversné Gönczi Ildikó-  vezető főtanácsos (műszaki ügyek)

Hanulics István - tanácsos (műszaki ügyek)

eversne@pilisszentivan.hu

hanulics@pilisszentivan.hu

Garainé Szerdahelyi Ottília – főelőadó (pénzügy)

garaine@pilisszentivan.hu

Zsoldos Éva - főelőadó (pénzügy)

zsoldoseva@pilisszentivan.hu

Huszticsné Szőts Ildikó - főmunkatárs (pénztár)

h.ildiko@pilisszentivan.hu

Kaiferné Kornéli Éva - főelőadó, ügyfélszolgálati feladatok, működési és telephely engedélyezési ügyek, szabálysértési ügyek

kaiferne@pilisszentivan.hu

Kériné Mátyás Szilvia - vezető-főtanácsos (pénzügy)

kerine@pilisszentivan.hu

Kovácsné Almási Marina - vezető-főtanácsos, szociális ügyek, anyakönyvezés, lakcím bejelentés, címnyilvántartás, fakivágás, birokháborítás

almasi.marina@pilisszentivan.hu

Laknerné Nótai Renáta - főelőadó, behajtási engedélyek, kifüggesztések, adó- és értékbizonyítvány

laknerne@pilisszentivan.hu

Lukács Ágnes - vezető-főtanácsos, adózással kapcsolatos ügyek, adó- és értékbizonyítvány

lukacsagnes@pilisszentivan.hu

Réthy Edit - főmunkatárs (pénzügy)

rethyedit@pilisszentivan.hu


Molnárné Baranyai Renáta - ügykezelő (ügyfélszolgálat)


baranyai.renata@pilisszentivan.hu

Őri-Fresz Erika - főmunkatárs - titkárság, népességnyilvántartás, lakcím bejelentés, anyakönyvvezetés

fresz.erika@pilisszentivan.hu

Juhász György - községgazdálkodás 

gyuri45@pilisszentivan.hu

 

Bodnár Ferenc - településőr telepulesor@pilisszentivan.hu

 

Név: Dr. Peller György
Telefonszám: 06-26-367-322; 06-70-3146093
Fax: 06-26-367-397
E-mail: jegyzo@pilisszentivan.hu
Fogadóóra: félfogadás: hivatali időben
Cím: 2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85.

Ügyfélszolgálat:

Az Ügyfélszolgálati Iroda keretében ellátandó feladatok:

* tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidejében a polgárok kérdéseire, szükség esetén rendelkezésükre bocsátja a formanyomtatványokat és űrlapokat;
* segítséget nyújt a különböző formanyomtatványok és űrlapok kitöltéséhez, ha azt az ügyfelek igénylik;
* jegyzőkönyvet vesz fel a leadott talált dologról és gondoskodik azok kezeléséről és kiadásáról;
* felvilágosítást ad az érdeklődőknek a Képviselő-testület működésével kapcsolatban;
* kezeli és figyelemmel kíséri a határidőben történő intézkedést a közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok és panaszok tekintetében;
* közreműködik a Hivatal egészére vonatkozóan az ügyfelek eligazításában, felvilágosításában;
* szükség esetén jegyzőkönyvet vesz fel az ügyfél panaszáról, közérdekű bejelentéséről;
* átveszi a kérelmeket, beadványokat, amelyeket továbbít az Iktatóba;


Az ügyfélszolgálat félfogadási rendje:

Hétfő 7.30.- 16.00. óráig
Kedd 7.30.- 16.00. óráig
Szerda 7.30.- 16.00. óráig
Csütörtök 7.30.- 16.00. óráig
Péntek 7.30.- 13.30. óráigAz ügyfélszolgálati munkatárs elérhetősége:

Kaiferné Kornéli Éva, Molnárné Baranyai Renáta
Telefonszám: (26) 367-322
Fax: (26) 367-397
e-mail: kaiferne@pilisszentivan.hu, baranyaine@pilisszentivan.hu

-gondoskodik az ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról az igénybe vehető szociális ellátások köréről;
-a benyújtott kérelmek tartalmát megvizsgálva, az ügyfeleket szükség esetén hiánypótlásra hívja fel;
-beszerzi a kérelmek elbírálásához szükséges, és valamely közhatóság által vezetett nyilvántartásban szereplő adatokat;
-a helyi rendeletben szabályozott esetekben, és más hatóságok megkeresésére környezettanulmányt végez;
-döntésre előkészíti a jegyző, a polgármester és az illetékes bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket;
-értesíti az ügyfeleket a támogatás megítéléséről;
-a támogatásokról, a támogatottakról és a támogatások összegéről nyilvántartást vezet;
-a megítélt támogatásokról értesíti a jogszabályban előírt szerveket;
-a lakáscélú állami támogatás igénybevételéhez a jegyző nevében igazolást ad ki a lakásépítési kedvezmény, az adó -visszatérítési támogatás és a kiegészítő kamattámogatás személyi feltételeinek meglétéről;


A szociális ellátásokért felelős ügyintéző félfogadási rendje:

Hétfőn: 13.00-16.00
Szerdán: 8.00-16.00
Péntek: 8.00-12.00

A szociális ellátásokért felelős ügyintéző elérhetőségei:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján a I. emelet 10. szobában
Ügyintéző: Kovácsné Almási Marina - szociális ügyek, anyakönyvezés, lakcím bejelentés, címnyilvántartás, fakivágás, birokháborítás

Telefon: (26) 367-322

e-mail: almasi.marina@pilisszentivan.hu

* vezeti a pilisszentiváni születések, házasságkötések és halálesetek bejegyzésére szolgáló anyakönyveket;

* tájékoztatja a házasulandó feleket a házasságkötést megelőzően a házasságkötés utáni névviselésről;
* gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről, ha az anyakönyvezés hivatalból történik;
* igazolást ad ki az anyakönyvezés elhalasztásáról;
* kijavítja vagy kiegészíti a lezárt alap, illetve utólagos bejegyzést;
* adatot szolgáltat az alap és utólagos bejegyzésről;
* születés, a házasságkötés és haláleset anyakönyvezését követően anyakönyvi kivonatot ad ki az érdekelteknek;
* jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentéséről;
* megkéri az Igazságügyi Minisztérium nyilatkozatát, ha a magyar állampolgár házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását külföldi bíróság határozatával igazolja;
* továbbítja a Közigazgatási Hivatalhoz a nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges felmentési kérelmet;
* nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről;
* megkeresi a gyámhatóságot képzelt apa adatainak hivatalból történő megállapítása végett;
* anyakönyvi másolatot állít ki;
* anyakönyvi értesítőt állít ki;
* kezeli az anyakönyvi irattárat;
* elismervényt ad ki a haláleset bejelentésekor beszolgáltatott személyazonosító igazolvány átvételekor, azt érvényteleníti és továbbítja az illetékes okmányirodához a lakcímkártyával együtt;
* felterjeszti a Belügyminisztériumhoz a családi és utónév megváltoztatására irányuló kérelmet;
* záradékolja a halott vizsgálati bizonyítványt, vagy a halotti anyakönyvi kivonatot annak rávezetésével, hogy a halott szállítást nála is bejelentették a halott szállítás engedélyezési eljáráshoz;
* születés esetén dönt a származási hely megállapításával kapcsolatos vitában;
* házasságkötés esetén - kérésre - felmentést ad a 30 napos várakozási idő alól;
* felmentést ad testvérnek testvére vérszerinti leszármazójával és a házastársak volt házastársa egyenes ági rokonával kötött házassága érvénytelenítése alól;
* rögzíti az anyakönyvi eseményeket;
* közreműködik az állampolgári eskü letételénél az iratok előkészítésével, a meghívók kiküldésével és az eskütétel megszervezésével;

Az anyakönyvvezető félfogadási rendje:

Hétfő: 13.00- 16.00 óráig
Szerda: 8.00- 16.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00


Az anyakönyvvezetők elérhetőségei:

Kovácsné Almási Marina 1. emelet 10. iroda
Őri-Fresz Erika 1. emelet 8. iroda

Telefon: (26) 367-322

e-mail: almasi.marina@pilisszentivan.hu, fresz.erika@pilisszentivan.hu

Pénzügyi vezető:

Geiselhard Anett 06-30-701-8023

 

Pénzügyi csoport: Telefon: 06-26-367-887

Garainé Szerdahelyi Ottília

Herczeg Csabáné

Huszticsné Szőts Ildikó

Kériné Mátyás Szilvia

Réthy EditPénztári órák, félfogadás:
hétfő: 13.00-15.30,
szerda: 9.00-12.00 és 13.00-16.00,
péntek: 9.00-12.00

Az adócsoport feladatai

Az adócsoport az elsőfokú adóigazgatási feladatokat látja el Pilisszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által megállapított pilisszentiváni szintű helyi adók vonatkozásában.

Helyi adónemek:

 • Iparűzési adó
 • Építményadó
 • Talajterhelési díj

Feladatkörükbe tartozik más hatóságok által kimutatott egyéb adók módjára behajtandó köztartozások befizettetése is, amennyiben a fizetésre kötelezett személy állandó lakóhelye a községünk területén van.

Kérelemre adóigazolások kiállítását is végzik.

Az adócsoport munkatársa és elérhetősége

Lukács Ágnes (adóügyi főtanácsos)

Tel./fax szám: (26) 367-322, 26/367-397
E-mail cím: lukacsagnes@pilisszentivan.hu

Adóhatósági eljárási illetékek

A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása

10 000 forint

A természetes személy – ide értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása

Illetékmentes

Az adózás rendjéről szóló törvény szerinti megbízható adózó által az állami adóhatóságnál kezdeményezett automatikus részletfizetésre irányuló eljárás

Illetékmentes

Adóigazolás (nemleges adóigazolás) kiadása iránti eljárás

Illetékmentes

Jövedelem- és illetőségigazolás kiadása iránti eljárás

Illetékmentes


Másolat, kivonat

Magyar nyelvű másolat

100 forint/oldal

Idegen nyelvű másolat

300 forint/oldal

Nem hitelesített fénymásolat

100 forint/oldal

Az adóbevallás – kivéve az elektronikus úton benyújtott adóbevallás – másolata

Illetékmentes

Első fokú határozat elleni fellebbezés

A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint.

Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5000 forint.

A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – által az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke

A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 15.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 15.000 forint.

Felügyeleti intézkedési iránti kérelem

A felügyeleti intézkedéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint.

Ha a felügyeleti intézkedés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg: 5000 forint

Végzés elleni fellebbezés

3000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni)


Végrehajtási kifogás

5000 forint


Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni fellebbezés

10 000 forint

Az illeték összegét a kérelem benyújtásakor a 11742245-15390259-03470000 számú OTP Nyrt. által vezetett illetékszámlára kell megfizetni.


Adónemenkénti bevallási és befizetési határidők

Építményadó

Bejelent(kez)ési határidők

Bevallási határidők

Befizetési határidők

Nincs

Az adókötelezettség, keletkezését (vásárlás, új építmény használatbavétele), változását (rendeltetésváltozás), megszűnését (lebontás, eladás) követő 15 napon belül

március 15. első félévi összeg,
szeptember 15. második félévi összeg


Helyi iparűzési adó

Bejelent(kez)ési határidők

Bevallási határidők

Befizetési határidők

A tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül.


Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén annak megkezdésekor

Az adóévet követő május 31.
Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév utolsó napját követő 150 napig.


Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén annak befejezése napján

március 15. (adóelőleg)
május 31. (adókülönbözet)
szeptember 15. (adóelőleg)
december 20. (feltöltési kötelezettség az éves adó várható szintjére)


Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó esetén az adóév 3. illetve 9. hónapjának 15. napjáig (adóelőleg)
adóév utolsó hónapjának 20. napjáig (feltöltési kötelezettség)
adóév utolsó napját követő 150. napig (adókülönbözet).
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén annak befejezése napján


Pilisszentiváni Polgármesteri Hivatal adó számlaszámai

SZÁMLATÍPUS

SZÁMLASZÁM

FIZETENDŐ ADÓNEM

Építményadó

11742245-15390259-02440000

Építményadó

Iparűzési adó

11742245-15390259-03540000

Iparűzési adó

Gépjárműadó

11742245-15390259-08970000

GépjárműadóTalajterhelési díj

11742245-15390259-10270008

Talajterhelési díj

Késedelmi pótlék

11742245-15390259-03780000

Pótlék

Illeték beszedés

11742245-15390259-03470000

Illeték

Bírság

11742245-15390259-03610000

Bírság

Idegen Bevételek

11742245-15390259-04400000

Szabálysértési bírság

Egyéb bevételek

11742245-15390259-08800000

Szabálysértési bírság


Az adózáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok

1990. évi C. tv. a helyi adókról (Htv.)
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről szóló (Itv.)
1991.évi IL.tv. a csőd-, és felszámolási eljárásról és végelszámolásról
2003.évi XCII. tv. az adózás rendjéről (Art.)
2004.évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
24/2007. (XI.28.) sz. Önk. rendelet a helyi iparűzési adó módosításáról
18/2017. (XI.21.) sz. Önk. rendelet az építményadó módosításáról
20/2017. (IX. 06.) sz. Önk. rendelet a talajterhelési díjról


Műszaki előadó:
Eversné Gönczi Ildikó
Telefon: 06-26/367-322 5.mell., 06-70/4565556
E-mail: eversne@pilisszentivan.hu


Hanulics István - tanácsos (műszaki ügyek)
E-mail: hanulics@pilisszentivan.hu

 

 

Címnyilvántartás:
Kovácsné Almási Marina
Telefon: 06-26/367-322 5.mell., 06-30/6375065
E-mail: almasi.marina@pilisszentivan.hu

Félfogadás:almasi.marina@pilisszentivan.hu
hétfő: 13.00-16.00
szerda: 8.00-16.00
péntek: 8.00-12.00

 

Balasi Anikó - Kulturális referens

30/126-1442
balasianiko@pilisszentivan.hu
I. emelet 12. szoba

A közterületi ügyekkel kapcsolatban Bodnár Ferenc településőrt keressék az alábbi telefonszámon: 36 70 682 7370

 

A közterület-felügyelő

Közterület felügyelőként csak olyan büntetlen előéletű magyar állampolgár foglalkoztatható, aki legalább érettségivel rendelkezik és megfelel a külön jogszabályokban előírt egészségügyi és képesítési követelményeknek.

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy, feladatát a fenntartó önkormányzat illetékességéhez tartozó közterületeken, országosan egységes egyenruhában teljesíti. A felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. A felügyelő - a helyi önkormányzat rendeleti szabályozása esetén - a település jelképét karjelzésként viseli.

Felügyelői intézkedések

 • A felügyelő a törvényben és a végrehajtási rendeletben előírt módon köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.
 • A felügyelő felvilágosítást kérhet attól, akiről alaposan feltehető, hogy a felügyelői feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni.
 • A felügyelő a szabálysértésen tetten ért személyt igazoltatja, vele szemben – amennyiben azt jogszabály lehetővé teszi – helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek összege 5.000.-Ft-tól 50.000.-Ft-ig terjedhet. Helyszíni bírságolás esetén a közúti közlekedési előéleti pontrendszer hatálya alá tartozó megállási, várakozási, behajtási és korlátozási tilalmat megszegő járművezetőknek büntetőpontokat is ad.
 • Ha a kívánt cél helyszíni bírságolással nem érhető el vagy az elkövető a helyszíni bírságolás tényét nem veszi tudomásul, esetleg a helyszíni bírság összegét vitatja, a közterület-felügyelő feljelentést tesz.
 • Azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, annak megállapítására a legközelebbi rendőri szervhez a felügyelő előállíthatja. Ellenszegülés esetén az előállításhoz a rendőrség segítségét kell kérnie. A rendőrség megérkezéséig a felügyelő az érintett személyt feltartóztatja. A felügyelő előállítási joga kiterjed továbbá a szabálysértés elkövetésén tetten ért személynek az elkövetés helye szerinti szabálysértési hatósághoz történő előállításra is, a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása érdekében.
 • A felügyelő a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegő, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegő járművet.
 • Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére - a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig - a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat.
 • A felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett - elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti illetve a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt.
 • A felügyelő azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekről szóló törvény lehetővé, illetőleg kötelezővé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatarthatja, illetőleg visszatartja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak adja át.
 • A felügyelő a mozgáskorlátozott igazolványt a helyszínen jegyzőkönyv ellenében elveszi, ha az érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.
 • A felügyelő az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedés vagy az eljárás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt (térfigyelő kamerát) helyezhet el, és felvételt készíthet.
 • A felügyelő a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során - a képviselő-testület rendelkezésére - az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja.

A felügyelő által használható kényszerítő eszközök

A felügyelő:

 • a jogszerű intézkedésével szembeni ellenállás megtörése érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot
 • súlyos sérüléssel fenyegető, vagy a személye ellen intézett támadás, illetőleg az életét, testi épségét közvetlenül fenyegető magatartás elhárítására, valamint vagyonvédelemre testi erőt, könnygázszóró palackot, valamint szájkosárral ellátott szolgálati kutyát alkalmazhat.

Szabálysértések

Az egyes szabálysértési tényállásokat tartalmazó kormányrendelet az alábbi cselekmények elkövetőivel szemben hatalmazza fel a közterület-felügyelőt a helyszíni bírságolás jogával:

 • Közerkölcs megsértése
 • Veszélyeztetés kutyával
 • Csendháborítás
 • Köztisztasági szabálysértés
 • Hirdetményekkel kapcsolatos szabálysértés
 • Veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával
 • Szeszesital-árusítás, a-kiszolgálás és a-fogyasztás tilalmának megszegése
 • Tiltott fürdés
 • Jégen tartózkodás szabályainak megszegése
 • Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése (ezek közül csak a megállás, a várakozás, a táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén)
 • Útügyi szabálysértés
 • Vásári és piaci szabályok megszegése

Ezeken kívül egyéb, elsősorban a közterület és a nyilvános hely rendje elleni szabálysértések (pl. koldulás, a középületek fel lobogózása szabályainak megsértése, a fás szárú növények védelmi szabályainak megsértése), valamint a fogyasztóvédelmi szabálysértések (pl. jogosulatlan kereskedés) észlelése esetén intézkednek a felügyelők. Ezen cselekmények elkövetőivel szemben szabálysértési feljelentés megtételére van lehetőség.

A helyi önkormányzatok rendeletei szintén felhatalmazhatják a felügyelőket helyszíni bírság kiszabására. Jellemzően az alábbi tárgykörökben állapítanak meg feladatokat a felügyelők részére:

 • a közterületek használatának (árusítás, építkezések, hirdetmények elhelyezése stb.) ellenőrzése
 • a zöldterületek védelme
 • a köztisztasággal és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok betartatása
 • az állattartás (különösen az ebtartás) rendjének ellenőrzése
 • a járművek forgalmára, parkolására vonatkozó helyi szabályok betartatása

Az egyes települések eltérő sajátosságaiból adódóan igen változatos feladatok kerülhetnek még a közterület-felügyelők hatáskörébe, például:

 • taxiállomások ellenőrzése
 • bizonyos településrészeken a közterületi dohányzás megakadályozása
 • a közkifolyók, szökőkutak használatának ellenőrzése
 • a táborozás rendjének ellenőrzése
 • guberálók szankcionálása

Jogorvoslat

Akinek a felügyelő intézkedése (feltéve, hogy az intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy szabálysértési jogorvoslati eljárás nem indul), az intézkedés elmulasztása, a kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, panasszal fordulhat a rendőrséghez.

Településrendezési eszközök felülvizsgálata, vélemények alapján javított terv

01 - Megalapozó vizsgálat:

- Tervlapok:

- Problématérkép
- Vizsgálat-belterület
- Vizsgálat-külterület

- Fotóslapok

- Pilisszentiván vizsg.


02 - Környezeti vizsgálat


03 - Településrendezési eszközök:

- Tervlapok:

- Közlekedés:

- K-2.pdf

- Közmű:

- KF-E.pdf
- KF-V.pdf

- SZT1.pdf
- SZT2.pdf
- SZT3_A.pdf
- SZT3_B.pdf
- SZT3_C.pdf
- TSZT.pdf

- Psztivan_TRT.pdf
- TSZT_igazolasok.pdf
- valtozasok.pdf


Testületi Ülések hanganyagai

2011.08.01.

2011.05.09.

2011.04.18.

2011.04.01.

2011.03.28.

2011.03.17.

2011.03.15.

2011.03.07.

2011.02.28.

2011.02.07.

2011.01.20.

Rendeletek

25/2009.(XII.15.) sz. rendelet az építményadóról szóló 22/2005.(XI.16.) sz. rendelet módosításáról
24/2009. (XII. 15.) sz. rendelet a vállalkozók kommunális adójáról szóló 29/2005.(XII.05.) rendelet módosításáról
23/2009.(XII.15) sz. rendelet a csatornadíjról
22/2009. (XI.24.) sz. rendelet az Átmeneti gazdálkodásról
21/2009.(XI.24.) sz. Rendelet a Köztisztaságról szóló 92009. (V.19.) számú rendelet kiegészítéséről
20/2009.(XI.24) sz. rendelet : Az Önkormányzat Működési Szabályzata
Melléklet-1(bizottságok)
19/2009.(VIII.28.) sz. rendelet az építményadóról szóló többszörösen módosított 22/2005. (XI.16.) számú alaprendelet módosításáról
18/2009.(VIII.28.) sz. rendelet a kommunális adóról szóló 21/2005.(XI.16.) számú többszörösen módosított rendelet hatályon kívül helyezéséről
17/2009.(VIII.28.) sz.rendelet a szilárd hulladék elszállításának díjáról
15/2009.(VIII.25.) sz.rendelet az építményadóról szóló többszörösen módosított 22/2005. (XI.16.) számú alaprendelet módosításáról
14/2009.(VIII.25.) sz. rendelet a kommunális adóról szóló 21/2005.(XI.16.) számú többszörösen módosított rendelet hatályon kívül helyezéséről
12/2009(VII.28) sz. rendelet a szociális igazgatásról
11/2009/(VII.28) sz. rendelet a 2009 évi költségvetés módosításáról
melléklet-1
10/2009/(VI.23) sz. rendelet a forgalomképtelen vagyontárgyakról
9/2009. (V.19.) sz rendelet a köztisztaságról
8/2009. (V.19.) sza szilárd hulladék elszállításának
99 07 II 5 Beruházások 2009
99 07 II 4 Szociális keret 2009
99 06 II 3 Támogatások 2009
99 05 II Kiadások részletes
99 04 III 2 AB melléklet Állami 2009
99 03 III Bevétel tételes 2009
99 01 I Bevételek és kiadások mérlege
99 08 IV Engedélyezett létszámkeret 2009
05/2009. (III.02.) SZÁMÚ RENDELETE a 2009.évi költségvetésről .
04/2009(II.10.) sz. Önk. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 13/2008.(IV.29.) számú rendelet módosításról
03/2009(I.13.) sz. Önk. rendelet a környezetvédelemről szóló (14/2005) rendelet módosításáról
02/2009(I.13.) sz. Önk. rendelet az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
01/2009(I.13.) sz. Önk. rendelet a helyi építészeti műszaki tervtanács működési rendjéről
22/2008.(22/2008) sz. Önk rendelet a csatornadíjról
21/2008.(XI.04.) Sz. Önk. rendelet a köztisztaságról
19/2008 (X.6.) sz. Önk. rendelet a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyontárgyak köréről szóló 12/2004.(XI.8) sz. rendelet módosításáról
18/2008.(X.6.) sz. Önk. rendelet a 2008-as költségvetés módosításáról
17/2008.(IX.16.) sz Önk. rendelet a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról
15/2008.(IX.16.) sz Önk. rendelet sz.önk.2008 évi költségvetéséről szóló 7/2008. (II.25.) számú rendeletének módosításáról
14/2008.(VI.02.) sz Önk. rendelet a közterületek használatáról szóló 3/1993. sz. rendelet módosításáról
13/2008.(IV.29.) sz. Önk. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
12/2008.(IV.29.) sz. Önk. rendelet az Önkormányzat 2007 évi gazdálkodásának zárszámadásáról
12/2008.(IV.29.)mellékletek: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11/2008.(IV.29.) sz. Önk. rendelet túljelentkezés esetén a közoktatási intézményekbe történő felvétel rendjéről
10/2008.(IV.1.) sz. Önk. rendelet A 6/2006 (V.08) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
9/2008.(IV.1.) sz. Önk. rendelet A felsőoktatásban tanulók tanulmányi ösztöndíjáról

8/2008.(IV.1.)sz. Kt. rendelet A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola és az Irodatechnikai és Ügyviteli Szakiskolában alkalmazható térítési díjakról szóló 17/2007. (IX.17.) Kt. Számú rendelet módosításáról

07/2008.(II.25.) sz. Önk. rendelet az Önkormányzat 2008 évi kötségvetéséről
07/2008.(II.25.)mellékletek: 1 2 3 4 5 6 7 8

06/2008. (II.26.) számú Kt.rendelet a gyermekszületési támogatásról szóló 17/2005.(VII.18.) sz. Önkormányzati Rendelet módosításáról

05/2008.(II.18.) sz. Önk. rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
04/2008.(II.5) sz. Önk. rendelet a helyi közutak forgalmi rendjéről
03/2008. (II.05.) sz. Önk.rendelet az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények működési rendjéről
02/2008. (II.5.) sz. Önk. rendelet a pilisszentiváni 237 hrsz-ú közterület elnevezéséről
01/2008. (I.8.) sz. Önk. rendelet a környezetvédelemről szóló 14/2005.(V.23.) sz. rendelet módosításáról
29/2007. (XII.18.) sz. Önk. rendelet a csatornadíj, és a szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díj megállapításáról
28/2007. (XII.18.) sz. Önk. rendelet Pilisszentiván községben a település üzemeltetési hozzájárulás (TÜHO) megállapításáról
27/2007. (XII.5.) sz. Önk. rendelet az építményadóról szóló többszörösen módosított 22/2005. (XI.16.) számú alaprendelet módosításáról
26/2007. (XI.29.) sz. Önk. rendelet a külterületek elnevezéséről
25/2007. (XI.30.) sz. Önk. rendelet a község 2008-évi átmeneti gazdálkodásáról
24/2007. (XI.29.) sz. Önk. rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 16/1995. (XII. 04.) sz. Önk. alaprendelet módosításáról
23/2007. (XI.29.) sz. Önk. rendelet a közterületek használatáról szóló többszörösen módosított 3/1993. sz. Önk. alaprendelet módosításáról
22/2007. (XI.29.) sz. Önk. rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2005. (XI.16.) számú alaprendelet módosításáról
21/2007. (XI.29.) sz. Önk. rendelet a vállalkozók kommunális adójáról szóló 29/2005. (XII. 05.) alaprendelet módosításáról
20/2007. (X.16.) sz. Önk. rendelet az Önk.Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2006(XII. 19.) sz. Önk. rendelet módosításáról.
19/2007. (X.16.) sz. Önk. rendelet a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről.
17/2007. (IX.17.) sz. Önk. rendelet a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola és az Irodatechnikai és Ügyviteli Szakiskolában alkalmazható térítési díjakról
15/2007.(VII.23.) sz. Önk. rendelet a 091/8 hrsz-ú terület belterületbe vonásáról
14/2007.(VII.09.) sz. Önk. rendelet a környezetvédelemről szóló 14/2005.(V.23.) sz. rendeletének módosításáról
13/2007. (IV.23.) sz. Önk. rendelet a 1442. hrsz-ú ingatlan elnevezéséről
12/2007. (IV.23.) sz. Önk. rendelet a 2007 évi költségvetésről szóló 2/2007.(III.01.) rendelet módosításáról
11/2007. (IV.23.) sz. Önk. rendelet a 2006. évi pénzügyi beszámoló
Melléklet
10/2007. (IV.23.) sz. Önk. rendelet a 2006. IV negyedévi előirányzat módosításokról
Melléklet
9/2007. (IV.23.) sz. Önk. rendelet a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Függelék
8/2007 (IV.23.) sz. Önk. rendelet a 31/2005.(XII.12.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
7/2007 (IV.11.) sz. Önk. rendelet a Költségvetési Rendelet módosításáról
6/2007 (III.26.).Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2006(XII. 18.) sz. Önk. Rendelet kiegészítéséről.
5/2007. (III.26.) sz. Önk rendelet a Tehetséggondozási alap és oklevél létrehozásáról
Nyomtatvány
4/2007(III.15) sz. Önk. rendelet a Március 15-i Ünnepről
3/2007(III.1.) sz. Önk. Rendelet a szennyvíztelepen leürített szippantott szennyvíz tisztítási díj megállapításáról
2/2007(III:1.) sz. Önk. rendelet a 2007 évi költségvetésről
Mellékletek:
1 2 3 4
1 /2007.(I.22.) sz. Önk. Rendelet a Település üzemeltetési hozzájárulás megállapításáról hatálytalan 2008. január 1-től
13/2006(XII. 18.) sz. Önk. rendelet Pilisszentiván község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
1.sz.melléklet
7 /2006. (II.20.) sz. Önk. rendelet a A felsőoktatásban tanulók tanulmányi ösztöndíjáról
6/2006. (II.20.) sz. Önk. rendelet a A lakásépítésre igényelhető önkormányzati támogatásról
1/2006. (II.20.) sz. Önk. rendelet az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről
31/2005.(XII.12.) sz. Önk. Rendelet Építési tilalom elrendeléséről
30/2005.(XII.05.) sz. Önk. Rendelet a Település üzemeltetési hozzájárulás megállapításáról
29/2005.(XII.05.) sz. Önk. Rendelet a Vállalkozók kommunális adójáról
25/2005.(XI.16.) sz. Önk. Rendelet a Közigazgatósági hatósági eljárás általános szabályairól
16/1995.(XII.04.) sz. Önk. Rendelet az Iparűzési adóról
22/2005.(XI.16.) sz. Önk. Rendelet az Építményadóról
21/2005.(XI.16.) sz. Önk. Rendelet a Magánszemélyek kommunális adójáról
20/2005.(X.03.) sz. Önk. Rendelet az Elektronikus Ügyintézésről
19/2005.(IX.05.) sz. Önk. Rendelet a 2240/1 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatásáról
17/2005.(VII:18.) sz. Önkormányzati Rendelet a Gyermekszületési támogatásról
16/2005.(VII.11.) sz. Önkormányzati rendelet Belterületbe vonásról
14/2005.(V.23.) sz. Önk. Rendelet a Környezet Védelméről
13/2005.(V.23.) sz. Önk. Rendelet a Közterületek rendeltetésétől eltérő célú használatának egyes szabályairól
12/2005. (IV. 25.) Önkormányzati rendelet A felsőoktatásban tanulók tanulmányi ösztöndíjáról
11/2005. (IV. 25.) Önkormányzati rendelet Lakásépítésre igényelhető önkormányzati támogatásról
05/2005.(III.21.) sz. Önk. Rendelet Pilisszentiván községben a település üzemeltetési hozzájárulás (TÜHO) megállapításáról
xxx/2005 sz. önk. rendelet az Önkormányzat 2005 évi költségvetéséről
19/2004 (XII.20.) sz önk. rendelet a Szociális ellátásokról
11/2004. (IX.08) sz.önk.rendelet a Vagyongazdálkodásról
10/2004. (IX.06) sz.önk.rendelet a Talajterhelési díjról
9/2004. (IX.06.) sz.önk.rendelet Pilisszentiván község Önkormányzat Képviselő-testülete egyes rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
7/2004.(IX.06.) sz. önk. rendelet az Egyes ingatlanokra elővásárlási jog kikötéséről
8/2003. (III.31.)sz.önk. rendelet - A közművelődési feladatokról
11/2002.(V.22) sz.önk.rendelet a z Állatok tartásáról
Állattartásról 2.sz melléklet
6/2002. (III.4.) sz.önk.. rendelet -A helyi építési szabályzatról
8/1999.(II.01.) sz. önk. rendelet-Egyes helyi közterületek elnevezéséről
9/1998.(IV.27.) sz.önk. rendelet- Belterületbe vonás
6/1998.(III.30.) sz.önk.rendelet a Gyermekjóléti szolgálatról és szolgáltatásról
2/1997.(III.24.) sz.önk.rendelet-A Helyi Települési és a Helyi Német Kisebbségi Önkormányzat között létrejött megállapodásról + Ennek melléklete
8/1995.(VIII.21.) sz. önkormányzati rendelet a közutak elnevezéséről
5/1995.(VI.19.) sz. önk. rendelet a Szentiváni Charta kihirdetéséről
7/1993.(IX.13.) sz.önk.rendelet a Díszpolgári cím alapításáról, és adományozásának rendjéről
3/1993. sz. önk. rendelet A közterületek használatáról
  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu