Pilisszentiván.hu
2024.04.13. Ida napja van

Adatvédelmi tájékoztató

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 EU rendelet, a továbbiakban: GDPR), Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelés alapján a Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Hivatal) jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az ügyfeleket a személyes adatoknak az Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala jogszabályokban meghatározott feladat - és hatásköreinek gyakorlása keretében történő kezeléséről.

Adatkezelő neve:

Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala

Postai címe:

2084 Pilisszentiván, Szabadság u. 85.

Telefonszáma:

26/367-322 26/367-322

Fax:

26/367-397

E-mail címe:

hivatal@pilisszenitvan.hu

Honlapja:

www.pilisszentivan.hu

Adatkezelő képviselője:

dr. Peller György jegyző

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége:

06-26-367-322

Adatvédelmi tisztviselő:

WEB Biztonság Informatika Kft, istvan.varga@webteszt.com, 1076 Budapest,
Szinva utca 8.

https://webteszt.com/

 • A személyes adatok kezelésének célja, és az adatkezelés jogalapja
 • Az adatkezelés alapelvei
 • A személyes adatok tárolásának időtartama
 • A személyes adatok kezelése tekintetében Önt megillető jogok
  • Hozzáféréshez való jog
 • Bejelentés, kérelem, panasz benyújtása
 • Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről
 • Értelmező rendelkezések

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jogszerűség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Hivatal, mint adatkezelő a személyes adatokat a ráruházott közhatalmi jogosítványainak gyakorlása keretében végzett feladatai végrehajtására, valamint a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli.

A személyes adatok kezelésének jogalapja adatkezelési célonként eltérően lehet jogszabályi kötelezettség teljesítése, jogos érdek vagy az érintett hozzájárulása is.

Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik országba nem továbbít.

 

A kezelés során a személyes adatokra, illetőleg azok feldolgozására a következő követelményeknek kell teljesülniük. A személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

 

A Hivatal a személyes adatokat ügytípusonként az ágazati jogszabályok által meghatározott időtartamig és az abban meghatározott cél eléréséig kezeli. A megőrzési időtartam letelte után a Hivatal a személyes adatokat haladéktalanul törli az adattakarékosság és a korlátozott tárolhatóság elveinek szem előtt tartásával.

 

3.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő köteles az érintetteket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tájékoztatni, amely kötelezettségének jelen dokumentum közzétételével tesz eleget.

 

Érintettként Ön jogosult arra, hogy Hivatalunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • a személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatok kategóriáit közölték, vagy közölni fogják,
 • a személyes adat tárolásának időtartama,
 • az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha a személyes adatok forrása nem Ön, akkor a forrásokra vonatkozó minden elérhető információ,
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk, amennyiben ilyen érvényesül

A hozzáféréshez való jog a személyes adatokon végzett műveletek követhetőségét szolgálja. A Hivatal köteles az érintett rendelkezésére bocsátani az adatkezelés tárgyát képező információk papír vagy elektronikus másolatát. A tájékoztatást díjmentesen kell biztosítani, azonban a Hivatal a tájékoztatás nyújtásával járó, adminisztrációs költségekre ésszerű díjat számíthat fel. A Hivatal köteles az érintett kérelmének indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb egy hónapon belül eleget tenni. Amennyiben a Hivatal úgy dönt, hogy nem tesz eleget az érintett kérelmének, akkor erről, valamint az elutasítás indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A Hivatal megtagadhatja a hozzáférés iránti kérelem teljesítését:

 • ha a kérelem megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzó
 • ha nem kezeli az érintett személyes adatát
 • ha a kérelmet nem az érintett nyújtotta be, azaz más személyekre vonatkozó adatszolgáltatásra irányul
 • ha ágazati jogszabály lehetővé teszi a korlátozást vagy megtagadást

3.3 Helyesbítéshez való jog

Érintettként Ön jogosult arra, hogy a Hivatalunk által kezelt pontatlan személyes adatát kérésére késedelem nélkül helyesbítsük, illetve az adatkezelés céljának figyelembevételével kérheti a hiányos személyes adatainak - nyilatkozata alapján történő - kiegészítését. A helyesbítési jog mind az automatizált módon, mind pedig a manuális adatkezelésekre kiterjed. A személyes adatok pontosítása, kiegészítése független azok forrásától. A helyesbítésre irányuló kérelmét a Hivatal posta címére vagy e-mail címére küldheti.

3.4 Törléshez való jog

 

Érintettként Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatok kezelése már nem szükséges
 • az adatkezelésnek már nincs jogalapja
 • a tiltakozáshoz való jog gyakorlása
 • az adatkezelő jogszabályban foglalt kötelezettségének teljesítése miatt szükséges az adatok törlése
 • jogellenes adatkezelés valósult meg

A Hivatal az adatok kezelésének időtartamát az adatkörök tekintetében az irányadó jogszabályok által határozza meg és ennek megfelelően törli. Amennyiben az adatkezelés alapja nem a közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

3.5 Korlátozáshoz való jog

Érintettként Ön jogosult arra, hogy kérésére Hivatalunk korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ebben az esetben a pontosság ellenőrzésének befejezéséig a Hivatal köteles felfüggeszteni a vitatott pontosságú személyes adatokon végzett műveleteket
 • az adatkezelés jogellenes
 • a személyes adatok kezelése már nem szükséges
 • tiltakozáshoz való jog gyakorlása

Az érintettre vonatkozó minden személyes adat a korlátozás hatálya alá tartozhat, amennyiben az érintett kérelmezi az adatkezelés ideiglenes szüneteltetését. A korlátozás feloldására kizárólag megfelelő jogalap alapján kerülhet sor. Ez az érintett hozzájárulása, az adatkezelés vagy harmadik személy jogos érdeke, valamint megfelelő közérdek. A korlátozáshoz való jog keretében Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

3.6. Adathordozhatósághoz való jog

 

Érintettként Ön jogosult arra, hogy a Hivatalunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Jogosul arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Hivatalunk akadályozná. Ez a jogosultság nem alkalmazandó, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ezen túlmenően a kérelem megtagadására a 3.2. pontban leírtak alkalmazandók.

Amennyiben az adatkezelés alapja nem közhatalmi jogosítvány gyakorlása, úgy Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

3.7. Tiltakozáshoz való jog

 

Érintettként Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Hivatalunk általi kezelése ellen ideértve a profilalkotást is. A tiltakozáshoz való jog keretében Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

Az érintett tiltakozása esetén a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Hatálya kiterjed az automatizált módon, mind pedig a manuális adatkezelésekre. Az érintett csak abban az esetben tiltakozhat a személyes adatai ellen, ha az adatkezelés közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához, illetve az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei alapján szükséges. Tiltakozhat továbbá, ha a személyes adatai kezelése közvetlen üzletszerzési célból történik, valamint, ha tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor az adatkezelésre. Kivételt jelent a tiltakozási jog alól, ha közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség az adatkezelésre, tehát a Hivatal közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében végzett személyes adatkezelése ellen, az érintett nem érvényesítheti ezen jogát.

3.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az érintett jogosult, arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan kizárólag automatizát adatkezelésen alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely rá nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem érvényesül a tilalom, ha:

 • az érintett és a Hivatal közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
 • a döntés meghozatalát uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul a döntés

3.9. Jogorvoslathoz való jog

Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, Ön érintettként az alábbi szervekhez jogosult fordulni.

Bírósági jogérvényesítés:

Személyes adatai kezelése tekintetében az Önt megillető jogok megsértése vagy ennek közvetlen veszélye esetén jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A pert az Ön választása szerint a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken indíthatja meg.

Bejelentés a felügyeleti hatósághoz:

A felügyeleti hatóság feladatait Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) látja el, amely felé Ön bejelentéssel élhet a személyes adatai kezelését érintően.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 1 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban visszaélés gyanúja merül fel vagy sérelem éri Önt, illetve ezeket vélelmezi, akkor jogosult adatvédelmi bejelentést tenni Adatvédelmi tisztviselőnknél vagy Hivatalunknál írásban az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egységnél közvetlenül vagy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén. Az ügyintézés határideje egy hónap, amely határidő elmulasztása esetén Ön bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, Hivatalunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatás során Hivatalunk ismerteti Önnel az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint Hivatalunk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett, vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu