Pilisszentiván.hu
2024.06.20. Rafael napja van

Terembérlés


BÉRLETI DÍJ – DÍSZTEREM / AULA

 

DÍSZTEREM BÉRLETI DÍJA – ESKÜVŐ, ZENÉS TÁNCOS MULATSÁG

 

Esküvő napja – Szilveszter/Újév

Morzsa napja

Előkészületek és a levonulás ideje

(esküvő esetén)

Portaszolgálat/Takarítás

Megjegyzés

Díszterem (aula, karzat, közlekedő, mellékhelyiség, étkezde)

150.000,- Ft

75.000,- Ft

50.000,- Ft/alkalom

 

Az étkezde használati díját a terembérleti díj tartalmazza

 

Portaszolgálat, takarítás

 

 

 

bruttó 4.500,- Ft + szociális hozzájárulási adó / óra / fő

portaszolgálati díj az iskolai időn kívül keletkezik

Portaszolgálat, takarítás piros betűs ünnepek alkalmával

 

 

 

bruttó 5.000,- Ft + szociális hozzájárulási adó /óra / fő

 

DÍSZTEREM BÉRLETI DÍJA – KONFERENCIA, ELŐADÁS 

 

Esemény napja

 

 

Portaszolgálat/Takarítás

 

Díszterem (aula, karzat, közlekedő, mellékhelyiség, étkezde)

100.000,- Ft

 

 

 

 

Portaszolgálat, takarítás

 

 

 

bruttó 4.500,- Ft + szociális hozzájárulási adó / óra / fő

portaszolgálati díj az iskolai időn kívül keletkezik

Portaszolgálat, takarítás piros betűs ünnepek alkalmával

 

 

 

bruttó 5.000,- Ft + szociális hozzájárulási adó /óra / fő

 

 

ISKOLAI AULA (DÍSZTEREM) HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

 

Pilisszentiván község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 8/2019. (VI.12.) sz. rendeletének mellékleteként a díszterem – iskolai aula, mint közösségi színtér használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.

 

 1. A közösségi szintérrel kapcsolatos adatok

 

  1. A közösségi színtér fenntartója: Pilisszentiván község önkormányzata

2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.

A közösségi színtér címe: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 89.

  1. A közösségi térhez tartozó helyiségek: díszterem (iskolai aula) könyvtári előtér, akadálymentes WC és női férfi mellékhelyiségek, közlekedő folyosó, karzatlépcső, karzat, étkezde. Az iskola konyhája nem része a közösségi színtérnek.

 

 1. A díszterem használatával kapcsolatos kapcsolattartó az önkormányzat művelődésszervezője.

 

 1. Az igénybevétellel kapcsolatban szükséges emberi erőforrások és azok munkáltatója:

 

 • Művelődésszervező, munkáltatói jogkör: Polgármester
 • Portaszolgálat, munkáltatói jogkör: Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Takarító személyzet, munkáltatói jogkör: Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Technikus: külső erőforrás bevonásával, megbízási szerződés keretében

 

 • A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, munkáltatói jogkör: Érdi Tankerületi Központ

 

 1. A díszterem (iskolai aula) igénybevételének, valamint a portaszolgálat és a takarítási díjak szabályozása:

 

 1. A díszterem (iskolai aula) igénybevételét Pilisszentiván község önkormányzatától a szervezést megelőzően, legalább 30 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt, írásban, az önkormányzati kapcsolattartótól kell kérni.
 2. A díszterem (iskolai aula) igénybevételével kapcsolatos időpontok a beérkezett írásos igények alapján eseménynaptárban kerülnek rögzítésre. Az eseménynaptár tartalmáról az önkormányzat munkatársa folyamatosan egyeztet az iskola vezetőségével.
 3. Külsős partnerek/bérlők az önkormányzati kapcsolattartót értesítik arról, hogy a rendezvény megtartásához szükséges elő- és utókészületeket mikorra tervezik, annak érdekében, hogy az önkormányzat munkatársa a portaszolgálat és a takarítás megszervezéséről egyeztetni tudjon az iskola vezetőségével.
 4. Ünnepnapokon és munkaszüneti napokon történő bérlemény esetén az elő-és utókészületek idejéről, valamint a porta és takarítási díjakról bérbevevő közvetlenül a porta, ill. takarítást ellátó személyekkel egyeztet.
 5. A pilisszentiváni egyesületek/intézmények közvetlenül az iskola vezetőségét értesítik arról, hogy a rendezvény megtartásához szükséges elő- és utókészületeket mikorra tervezik, annak érdekében, hogy az iskola vezetősége a portaszolgálat és a takarítás megszervezéséről gondoskodni tudjon.
 6. Az iskola konyhája nem bérelhető.
 7. A díszterem (iskolai aula) bérlése esetén portaszolgálat igénybevétele kötelező
 • Portaszolgálati díj fizetési kötelezettség keletkezik az alábbi időpontokban:
   • hétköznap: 20 és 7 óra között
   • hétvégén és ünnepnapokon: 0-24 óra között
   • iskolai időszakon kívül fizetési kötelezettség a hét minden napján 0-24 óra között
 1. A portaszolgálati díj és a takarítási költségek elszámolásának menete: az iskola minden hónap 25-ig bezárólag írásban tájékoztatja az önkormányzat gazdasági vezetőjét az egyesületi/intézményi, valamint külső bérlemény során keletkezett porta, illetve takarítási órák számáról és a létszámadatokról.
 2. Az önkormányzat megbízási díj keretében fizeti meg a portaszolgálatot és takarítást ellátó személyeknek az egyesületi/intézményi, valamint külső bérlemény során keletkezett porta és takarítási díjakat.
 3. Az önkormányzat az egyesületi/intézményi, valamint külső bérlemény során keletkezett és megbízási szerződés formájában kifizetett porta és takarítási díjakat az igénybevevő egyesületnek/intézménynek, valamint külső bérlőnek tovább számlázza.
 4. Az egyesület/intézmény, valamint a külső bérlő a saját igénybevétele során keletkezett porta és takarítási díjakat számla ellenében befizeti az önkormányzat házipénztárában vagy számla ellenében átutalás formájában egyenlíti ki.
 5. Az önkormányzati kapcsolattartó több egyidejű kérelmező és valamennyi nem pilisszentiváni érdekeltségű rendezvény szervezése esetén a díszterem használati igényekről a polgármester véleményének figyelembevételével dönt.
 6. Az iskolai tanítási idő alatti iskolai célú használat és a már korábban bejelentett rendezvények előnyt élveznek.
 7.  Az iskola tanítási időben bármikor, időpont egyeztetés alapján térítésmentesen veszi igénybe a dísztermet (iskolai aula).
 8. A díszterem (iskolai aula) pártpolitikai rendezvényekre nem vehető igénybe.
 9. A díszterem (iskolai aula) terembérleti szerződés megkötése mellett vehető igénybe.
 10. A díszteremben (iskolai aulában) szervezett esemény (konferencia, kulturális-közösségi program, családi összejövetelek, tájékoztató előadások, táncos, zenés rendezvények stb.) szervezője tevékenységét a hatályos jogszabályok betartása mellett saját felelősségére végzi, különös tekintettel a „23/2011 (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről” tartalmára. 
 11. A díszterem (iskolai aula) bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a polgármester jogosult.
 12. A díszterem (iskolai aula) használatakor a szervező köteles a vonatkozó tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartani.
 13. A dísztermet igénybe vevő, a rendezvény befejezte után, haladéktalanul köteles elszállítani a rendezvény során keletkezett hulladékot, valamint minden olyan eszközt és felszerelést, melyet a rendezvény céljára ő hozott oda. 
 14. Zenés-táncos rendezvény esetén a külsős bérlő 100.000,- kauciót köteles megfizetni, melyet a rendezvény előtt legkésőbb 15 nappal a Polgármesteri Hivatal házipénztárában készpénzben fizet meg, vagy átutalással egyenlíti ki.
  1. A károkozásért a mindenkori szervező a felelős. Amennyiben igazoltan nem történt károkozás, a kaució 5 napon belül visszafizetendő.
  2. Amennyiben károkozás történt, a portás jegyzőkönyvben rögzíti a kárt/károkat, a szervező pedig aláírásával elismeri. A kár tényleges értékét az önkormányzat állapítja meg, mely összeg a kaucióból levonandó vagy hozzáadandó.

 

 1. Udvar használatának szabályai:

 

A rendezvényre érkező egyeztetett rendszámú gépjárműveket az előre megbeszélt időpontban a portás engedi be az udvarra ideiglenes jelleggel, rakodás és parkolás céljára.

 • Az udvar belső területén tartósan parkolni tilos.
 • Dohányozásra kijelölt hely az udvaron nincs erre a célra az épület bejárata előtti terület 5 m-es védőtávolság megtartásával vehető igénybe.
 • A díszterem udvarra nyíló 2 kijáratát eltorlaszolni tilos, a szabad ki és bejárást biztosítani kell a tűzrendészeti előírások alapján a menekülési útvonalak érdekében.

 

 1. A dísztermet évente egy alkalommal térítésmentesen használók köre az alábbiak szerint:

 

 • Térítésmentes használók köre ld. melléklet.
 • Az önkormányzat a terembérleti díj megfizetését engedi el, portaszolgálat és takarítási költségek jelentkeznek.
 • A dísztermet az önkormányzat – kizárólag polgármesteri felkérés alapján kiemelkedő kulturális, társadalmi értékkel bíró események megszervezése céljából térítésmentesen bocsátja a szervezet rendelkezésére. (Ez esetben a szervezet részére nem keletkezik porta –és takarítási költség sem.) /pl. szüreti bál.
 • Amennyiben a mellékletben felsorolt egyesületek, szervezetek önkormányzati felkérésre szerveznek programot, a program megrendezésén felül az évente egy térítésmentes teremhasználat továbbra is biztosított.

 

 1. Bérleti díjak és portaszolgálat, ill. takarítási költségek, valamint a térítésmentesen használók köre: ld. mellékletek

 

További információ és foglalás: balasianiko@pilisszentivan.hu

 

 

BÉRLETI DÍJ – GENERÁCIÓK HÁZA

 

 

 

Zenés, táncos rendezvény/óra

Esküvői ár

Földszint nagyterem

3.000,- Ft

5.000,-Ft

100.000,- Ft

Földszint kisterem

2.000,- Ft

-

 

Emelet nagyterem

3.000,- Ft

-

 

Emelet kisterem

2.000,- Ft

-

 

Tartós bérlemény esetén egyedi megállapodás

 

 

 

 

GENERÁCIÓK HÁZA HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

Pilisszentiván község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi közművelődésről szóló 8/2019. (VI.12.) sz. rendeletének mellékleteként a Generációk háza, mint közösségi színtér használati szabályzatát az alábbiakban határozza meg.

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A közművelődési tevékenységek támogatása közcél.” A község közösségi színterének szolgáltatásait, programjait bárki igénybe veheti, aki a használati szabályzatban foglalt feltételeket elfogadja.

 

 

 1. A közösségi szintérrel kapcsolatos adatok:
  1. A közösségi színtér fenntartója: Pilisszentiván község önkormányzata

2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.

A közösségi színtér címe: 2084 Pilisszentiván, Bányatelep 3.

  1. A közösségi színtérhez tartozó helyiségek: földszinti nagyterem, földszinti kisterem, emeleti nagyterem, emeleti kisterem, tea-konyha, földszinti és emeleti mellékhelyiségek, közlekedő, udvar.

 

 1. A Generációk Háza használatával kapcsolatos kapcsolattartók: az önkormányzat művelődésszervezője és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati munkatársa.  

 

 1. Az igénybevétellel kapcsolatban szükséges emberi erőforrások és azok munkáltatója:

 

 • Művelődésszervező, munkáltatói jogkör: polgármester
 • Ügyfélszolgálati munkatárs, munkáltató jogkör: jegyző
 • Községgazdálkodási erőforrások (karbantartás, gondnoki teendők) munkáltatói jogkör: jegyző
 • Takarító személyzet, munkáltatói jogkör: polgármester

 

 1. A Generációk háza termeinek bérlésével kapcsolatos szabályozás:
 2. A Generációk házában igénybevehető helyiségek:
 • földszinti nagyterem
 • földszinti kisterem
 • emeleti nagyterem
 • emeleti kis terem
 • párhuzamos foglaltság esetén a mellékhelyiségek közös használatban vannak
 • a földszinti konyha egyeztetés alapján vehető igénybe
 1. A Generációk háza igénybevételét Pilisszentiván község önkormányzatától a szervezést megelőzően, legalább 30 munkanappal a tervezett igénybevétel előtt, írásban, az ügyfélszolgálati kapcsolattartótól kell kérni.
 2. Pilisszentiván község önkormányzatának képviselő testülete lehetőséget biztosít arra, hogy a Generációk háza egyes termei tartós bérleményként legyenek bérbe adva. A tartós bérlemény iránti igényt a művelődésszervező felé írásban szükséges benyújtani.
 3. Tartós bérlés esetén a művelődésszervező a tartós bérlemény iránti igényt a polgármesterrel történt egyeztetést követően előterjesztés formájában tárja a testületi tagok elé. Tartós bérlemény esetén a bérbeadásról, valamint a bérleti díj mértékéről a képviselő-testület dönt.

 

 1. A Generációk háza bérlőivel kapcsolatos időpontok az ügyfélszolgálati munkatárs által vezetett eseménynaptárban kerülnek rögzítésre.

 

 1. A Generációk házát igénybevevők az ügyfélszolgálati munkatárssal egyeztetnek arról, hogy a rendezvény megtartásához szükséges elő- és utókészületeket mikorra tervezik, annak érdekében, hogy az ügyfélszolgálati munkatárs a nyitásról, zárásról, takarítás megszervezéséről egyeztetni tudjon az érintettekkel.

 

 1. A bérbeadással kapcsolatos általános információk
 • Rendezvény előkészületek/utómunkák ideje alatt fizetési kötelezettség nem keletkezik az alábbi időintervallumban: bérelt időszak előtt és a bérelt időszak után 30-30 perc ingyenes.
 • A helyiséget igénybevevő a rendezvény után haladéktalanul köteles elszállítani minden olyan eszközt és felszerelést, melyet a rendezvény céljára ő hozott oda, illetve a rendezvény során keletkezett hulladék elszállításáról is a rendezvényt követően haladéktalanul gondoskodni köteles.
 • A helyiséget igénybevevő köteles az igénybevétel végén az általa használt helyiségeket a használatbavétel kezdetének megfelelő állapotba visszaállítani, visszarendezni. (asztalok székek visszapakolása, rendrakás, alaptakarítás,)
 • A Generációk háza fenntartója a bérlemény során porta és technikusi humánerőforrást nem biztosít.
 • A Generációk háza fenntartója a bérlemény során technikai eszközöket nem biztosít.
 • A Generációk háza helyiségeinek takarítását az önkormányzat finanszírozza, kivétel ez alól minden tartós bérleménybe átadott helyiség. A tartós bérleménybe átadott helyiségek takarítását a bérlő látja el.
 • A Generációk háza mellékhelyiségeit az önkormányzat munkatársa takarítja és az önkormányzat finanszírozza.
 
 1. A közösségi színtér bérlői tevékenységüket minden esetben 100 %-ban saját felelősségükre végzik.
 2. A Generációk házában szervezett esemény (konferencia, kulturális-közösségi program, családi összejövetelek, tájékoztató előadások, táncos, zenés rendezvények stb.) szervezője tevékenységét a hatályos jogszabályok betartása mellett saját felelősségére végzi, különös tekintettel a „23/2011 (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről” tartalmára.
 3. Az épületben kiépített tea-konyha nem rendelkezik köz- és gyermekétkeztetés lebonyolításához szükséges feltételekkel és engedélyekkel. Szükség esetén (pl. táborok, esküvők, szülinapok szervezése) az étkezést bérlő köteles külső helyszínen megszervezni vagy vállalkozó bevonásával (catering) biztosítani. 
 4. Pilisszentiván civil szervezetei és intézményei a Generációk háza földszinti nagytermét rendezvényeik megtartása céljából térítésmentesen vehetik igénybe. Az időpont egyeztetés a civil szervezetek és intézmények részére is kötelező érvényű.
 5. Azon civil szervezetek, akik rendszeresen veszik igénybe a fölszinti nagytermet, saját kulccsal és riasztó kóddal rendelkeznek.  A kulcsok és kódok átadása-átvétele az ügyfélszolgálton történik.
 6. Az ügyfélszolgálati munkatárs több egyidejű rendezvény szervezése esetén a Generációk Háza használati igényeiről a művelődésszervezővel egyeztet, indokolt esetben a polgármester dönt.
 7. A Generációk háza pártpolitikai rendezvényekre nem vehető igénybe.
 8. A Generációk háza termei terembérleti szerződés megkötése mellett vehetők igénybe.
 9. A Generációk háza bérbeadásáról szóló szerződések megkötésére a polgármester jogosult.
 10. A Generációk háza használatakor a szervező köteles a vonatkozó tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartani.
 11. A Generációk háza termeiben dohányozni tilos.
 12. Zenés-táncos rendezvény esetén a külsős bérlő 100.000,-, kauciót köteles megfizetni, melyet a rendezvény előtt legkésőbb 15 nappal a Polgármesteri Hivatal házipénztárában készpénzben fizet meg.
  1. A károkozásért a mindenkori szervező a felelős. Amennyiben igazoltan nem történt károkozás, a kaució 5 napon belül visszafizetendő.
  2. Amennyiben károkozás történt, a községgazdálkodási csoport munkatársa (takarítónő, gondok, vagy az az önkormányzati/hivatali dolgozó, aki a rendezvényt követően elsőként érkezik a helyszínre) jegyzőkönyvben rögzíti a kárt/károkat és haladéktalanul értesíti a gazdasági vezetőt. A kár tényleges értékét az önkormányzat állapítja meg, mely összeg a kaucióból levonandó vagy hozzáadandó.

 

 1. Az udvar használatának szabályai:

 

A Generációk Háza udvara nem bérelhető. Az udvaron várakozni tilos.

 

Dohányozásra kijelölt hely az udvaron nincs - erre a célra az épület bejárata előtti terület 5 m-es védőtávolság megtartásával vehető igénybe.

 

A Generációk háza kijáratát eltorlaszolni tilos, a szabad ki- és bejárást biztosítani kell a tűzrendészeti előírások alapján a menekülési útvonalak érdekében.

 

 

 1. Bérleti díjak
 • A Bérleti díjakat a szabályzat melléklete tartalmazza.
 • Esküvő esetén, amennyiben a házasulandók valamelyike pilisszentiváni lakos, a bérleti díjból 50 % kedvezmény adható.
 • A Generációk háza rendezvények, foglalkozások megtartása céljából éjfélig vehető bérbe. Az ezt meghaladó időszakban külön polgármesteri engedéllyel bérelhető. A kérelmet a polgármesternek címezve, az ügyfélszolgálati munkatárson keresztül írásban kell benyújtani.
 
További információ és foglalás: baranyai.renata@pilisszentivan.hu
 

 

 

 

 

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS TEREMBÉRLETI DÍJ és ANYAKÖNYVVEZETŐI DÍJAK - 2021.

 • Pilisszentiván hivatalos házasságkötési helyszíne a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme: az első emeleti tárgyaló.
 • Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés, melynek helyszíne nem az első emeleti tárgyaló.
 • Lehetőség van arra, hogy a házasulandók a házasságkötés helyszíneként a Polgármesteri Hivatal földszinti dísztermét terembérleti díj megfizetése mellett igénybe vegyék.

További információ, egyeztetés: fresz.erika@pilisszentivan.hu, almasi.marina@pilisszentivan.hu


IDŐSZAK, HELYSZÍN

TELJES ÁR

PILISSZENTIVÁNI LAKOS

Munkaidőben az emeleti házasságkötő teremben

ingyenes

ingyenes

Munkaidőben Díszterem (hétköznap)

20.000,-

10.000

Munkaidőn kívül külső helyszín (péntek, szombat)

70.000,-

50.000

Munkaidőben külső helyszín (hétköznap)

70.000,-

32.500

Munkaidőn kívül Díszterem

(péntek, szombat)

50.000,-

32.500

A hivatali helyiségeken kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés részletes szabályait és díjait Pilisszentiván Község 12/2020. (X.20) számú rendelete tartalmazza.

TEREMBÉRLÉSSEL KAPCSOLATOS
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 

Kedves Érdeklődők!

Pilisszentiván önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzat több lehetőséget biztosít arra, hogy igényeiknek és elképzeléseiknek megfelelően terembérleti lehetőséggel éljenek, továbbá három állandó kiállítóhellyel is várjuk Önöket.

 

A terembérléssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

A Tájház bérlésével kapcsolatban egyeztetési lehetőség minden hétköznap 16 és 19 óra között az alábbi telefonszámon:

06 70 382-4801

 

A Generációk háza bérlésével kapcsolatban egyeztetési lehetőség minden hétköznap H-Cs 8-16 óra között, pénteken 8-13 óra között az alábbi telefonszámon:

06 70 339-4993

A terembérlési lehetőségekkel kapcsolatban további információ az alábbi linken érhető el: https://pilisszentivan.hu/teremberles

Az állandó kiállítótereinkkel kapcsolatban további információ az alábbi linken érhető el:

https://pilisszentivan.hu/kiallitotereink-allando-kiallitasok

  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu