Pilisszentiván.hu
2024.06.19. Gyárfás napja van

Pilisi Len díjat alapított az önkormányzat

Pilisi Len díjat alapított az önkormányzat

A képviselő-testület tavaly novemberi ülésén döntött egy új díj alapításáról, mely a Pilisi Len díj nevet kapta. Az alábbiakban a rendelet teljes szövegét olvashatják.
 

Pilisszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete

A Pilisi Len-díj alapításáról, és adományozásának rendjéről
Pilisszentiván község önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, valamint a Magyarország címerének és zászlójának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bek. d, pontjában és a 24. § (9) bekezdésében kapott törvényi felhatalmazás alapján Pilisi Len-díjat alapít, és ezen elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az alábbiakban szabályozza:

A Pilisi Len-díj
1. §(1) A Pilisi Len-díj adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, szervezetnek, aki, illetve amely Pilisszentiván természeti értékeinek védelmében kiemelkedő tevékenységet folytatott, folytat.
(2) A Pilisi Len-díj évente egy alkalommal adományozható, amelyet a Madarak és Fák napján, május 10-én, vagy közvetlenül a Madarak és Fák napjához kapcsolt ünnepség keretében kell átadni.
(3) A Pilisi Len-díj: külön erre a célra készített díszoklevél, egyedi, téma specifikus kerámia plakett, és hétköznapokon is hordható dísztű. Az elismerés pénzjutalommal nem jár.
(4) A Pilisi Len-díj posztumusz is adományozható. A Pilisi Len-díjat ebben az esetben a közeli hozzátartozónak kell átadni.
(5) Pilisi Len-díj nem adományozható olyan személy részére, aki a képviselő-testület aktív, megválasztott tagja, illetve a község hivatalban lévő polgármestere.

AZ ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK RENDJE
2. §(1) Az elismerés adományozására javaslatot minden év február 28-ig lehet megtenni. A díjazottak személyére bárki tehet javaslatot, magánszemély és szervezet egyaránt.
(2) A benyújtás formai követelményei és a felterjesztés benyújtásának módja: A javaslatot a polgármesternek címezve papír alapon szükséges benyújtani. A dokumentumnak tartalmaznia kell az ajánló szervezet pontos nevét, az kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet pontos nevét, a javaslattétel indokát, a méltatását, valamint a javaslatot tévő elérhetőségeit.
(3) A helyi egyesületektől, érdekképviseleti szervektől és önkormányzati intézmények vezetőitől, valamint az állampolgároktól közvetlenül érkező kezdeményezéseket a polgármester közvetíti a bíráló bizottság soros ülésére.
(4) Az adományozás helyszínét az önkormányzat határozza meg. A díjátadó megszervezése az önkormányzat feladata.
(5) A beérkezett javaslatok megismerését követően bíráló bizottság dönt az abban az évben díjazottról. A bíráló bizottság dönthet arról is, hogy adott évben nem oszt ki elismerést. A bíráló bizottság döntése meghozatalakor tekintettel kell legyen a helyi közvéleményre.
(6) A bíráló bizottság tagjai, kinevezési rendjük: A bíráló bizottság 3 főből áll. A bizottságba 1 főt delegál Pilisszentiván Község Önkormányzata, 1 főt delegál a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, és 1 főt delegál a Pilisi Parkerdő Zrt.
(7) Az önkormányzat delegáltjának megbízatása a soron következő önkormányzati választásokig tart. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága és a Pilisi Parkerdő Zrt. delegáltjának megbízatása a visszahívásáig tart.

AZ ELISMERÉS VISSZAVONÁSA
3. §(1) Az elismerést vissza lehet vonni, ha az abban részesített közösségellenes magatartása miatt arra érdemtelenné vált, így különösen, ha magatartásával sérti a jó erkölcsöt, vagy büntetőjogilag felelősségre vonták.
(2) Az elismerés visszavonásáról a bíráló bizottság dönt. Az elismerést vissza kell vonni, ha az elismerésben részesítettet a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltotta.

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
4. §(1) Az elismerésben részesítettekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.
(2) Az elismerésekkel járó juttatások fedezetét a Hivatal költségvetésében biztosítani kell.
(3) A díszoklevél, a kerámia és a dísztű formáját és tartalmát a képviselő-testület határozatban állapítja meg, amelyet ezen rendelet függelékeként kell kezelni.
5. §Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

 

Szentiváni Újság
A pilisi len festmény Barcsik Géza munkája


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu