Pilisszentiván.hu
2024.06.19. Gyárfás napja van

Vízkorlátozással kapcsolatos friss hír

Vízkorlátozással kapcsolatos friss hír

A II. fokú vízkorlátozás visszavonásra került, az I. fokú, részleges vízkorlátozás továbbra is marad. Az alábbiakban olvashatják Pilisszentiván Község polgármesterének határozatát.Köszönjük együttműködésüket!

Pilisszentiván Község Polgármestere

HATÁROZAT

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) továbbiakban: DMRV Zrt.) kezdeményezésére a

II. fokú vízkorlátozást visszavonom, az I. fokú – részleges - vízkorlátozást továbbra is fenntartom.

Az I. fokú vízkorlátozás fenntartásával Pilisszentiván Községközigazgatási területén a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználás megvalósítására, továbbá Pilisszentiván közigazgatási területén

t i l o s :

- a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6 és 23 óra között;

- az automata öntöző berendezések működtetése;

- a járdák, utak mosása;

- gépjárművek tömlős mosása;

- medencék töltése.

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé váló döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Pilisszentiván Község Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 Budapest, Thököly út 97-101.) A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet természetes személy papír alapon vagy elektronikus úton Pilisszentiván Község Önkormányzatnak címezve Pilisszentiváni Polgármesteri Hivatalhoz (2083 Pilisszentiván, József Attila utca 1.) kell benyújtani.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

INDOKOLÁS

A DMRV Zrt. 2022. július 4-én kelt levelében tájékoztatta hivatalomat, hogy a Magyar Honvédség, a Katasztrófavédelem és az ellátási területen érintett települések szoros együttműködése nyomán 2022. július 3-án a vízellátó rendszer egyensúlyát sikerült helyreállítani, így a teljes ellátási területen biztosított az ivóvízszolgáltatás.

Tekintettel a fentiekre, valamint az időjárási viszonyok – Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint - várható kedvező változására, kezdeményezték a II. fokozatú vízkorlátozás feloldását és kérték az I. fokozat fenntartását.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) korm. rendelet 83.§ (1) és (2) bekezdései szerint „(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart. A DMRV Zrt. szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedtem a II. fokú vízkorlátozás megszüntetése és I. fokú vízkorlátozás fenntartása iránt.

Határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) c) pontján és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83.§-án alapul.

A közigazgatási per lehetőségét az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 114. §-a alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77.§-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az Ákr. 9. § és 15. §-a valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. §-a alapján állapítottam meg.

Pilisszentiván, 2022. július 5.

Poppréné Révay Gyöngyi

polgármester


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu