Pilisszentiván.hu
2024.06.15. Jolán, Vid napja van

Szociális tüzelőtámogatás az önkormányzatnál

Szociális tüzelőtámogatás az önkormányzatnál

Továbbra is igényelhető az állami támogatású szociális célú tüzifa a Polgármesteri Hivatalban. A támogatás feltételeit a 11/2023. (IX.25) számú önkormányzati rendelet tartalmazza. 
„Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 180.000,-Ft-ot, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 220.000,-Ft-ot.”  A támogatás 2023. december 20-ig igényelhető egy alkalommal. A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon jövedelemigazolás csatolásával lehet beadni a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

 

 

A kérelem letölthető a hír csatolmányából. 

Pilisszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

 Hatályos: 2023. 10. 01

1. § A rendelet célja, hogy Pilisszentiván településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, rendkívüli települési támogatás, egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentiván közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésre álló keret mértékéig a rászoruló személyeket vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 erdei m' szociális tűzifa támogatásban részesíti.

(2) Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

4. § A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy — tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására-települési támogatásra /e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család

c) egyedül élő időskorúak,

ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

5. § (1) A kérelem benyújtása rendkívüli települési támogatás iránti nyomtatványon történik, amelyet a Pilisszentiváni Polgármesteri Hivatalban lehet benyújtani.

(2) A kérelem benyújtásának határideje a tárgyév december 20. Pótigénylés nyújtható be a tárgyévet követő év január 15. napjáig.

(3) A határidő elmulasztása jogvesztő.

6. § (1) Egy jogcímen egyszer lehet támogatást igényelni.

(2) Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa adható.

(3) Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 180.000,-Ft-ot, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 220.000,-Ft-ot.

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem kérhető.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

7. § (1) A támogatási kérelemről Pilisszentiván Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben a Pénzügyi Bizottsággal egyeztetve a polgármester határozattal dönt.

(2) A polgármester a 6. § (3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatároktól különös méltánylást érdemlő esetben eltérhet.

8. § Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.


Kapcsolódó dokumentumok

Szociális tűzifa kérelem
  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu