Pilisszentiván.hu
2023.06.04. Bulcsú napja van

Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe

Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe
A  pilisszentiváni lakosok is kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználásra törekedni. Az alábbiakban olvashatják Pilisszentiván Község polgármesterének határozatát, továbbá a hír csatolmányából letölthető a DMRV Zrt. önkormányzatokhoz intézett levele.

Pilisszentiván Község Polgármestere

 

HATÁROZAT

 

A Dunamenti Regionális Vízmű Zrt. (székhely: 2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.) kezdeményezésére a rendkívül magas hőmérsékletű és csapadék nélküli időjárás, valamint a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt jelentkező ellátási problémák megelőzéseként I. fokú -részleges - vízkorlátozást rendelek el.

A vízkorlátozás időtartama alatt Pilisszentiván község közigazgatási területén a vízfogyasztók kötelesek a takarékos ivóvíz-felhasználás megvalósítására, továbbá Pilisszentiván közigazgatási területén

 

- a teljes körű szociális ivóvízellátás biztosítása érdekében gondoljanak az ivóvíz ésszerű felhasználására;

 

- lehetőség szerint halasszák el gépkocsijuk mosását, korlátozzák az ivóvíz más irányú felhasználását (pl. medencefeltöltés);

 

- mellőzzék a locsolást, a kommunális ivóvízellátó rendszerre szerelt automata öntözőberendezéseket kapcsolják ki.

 

A Tisztelt Lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk a változásokról, kérjük, figyeljék a község honlapját (www.pilisszentivan.hu), illetve a hivatal facebook oldalát.

 

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

Az ügyfél a véglegessé váló döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Pilisszentiván Község Önkormányzatával szemben indított perben kérheti a Budapest Környéki Törvényszéktől (1146 Budapest, Thököly út 97-101.) A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani. A keresetet természetes személy papír alapon vagy elektronikus úton Pilisszentiván Község Önkormányzatnak címezve Pilisszentiváni Polgármesteri Hivatalhoz (2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.) kell benyújtani.

A közigazgatási per illetéke 30.000 Ft, a felet illetékfeljegyzési jog illeti meg a közigazgatási bírósági eljárásban.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, a közigazgatási per kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben azonnali jogvédelem iránti kérelemként a halasztó hatály elrendelését kérheti.

 

INDOKOLÁS

A DMRV Zrt. 2022. július 19-én kelt levelében tájékoztatta hivatalomat, hogy a következő napokban a hőmérséklet további emelkedése várható, ezzel egyidejűleg a több hete tartó csapadékhiányos időszak is folytatódik, valamint a Duna vízállása is drasztikusan csökkent, ezért kezdeményezték az I. fokozatú vízkorlátozás részleges bevezetését.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) c) pontja szerint a települési önkormányzat feladata a közműves vízellátás körében a települési közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó terv jóváhagyásáról és a vízfogyasztás rendjének megállapításáról való gondoskodás.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) korm. rendelet 83.§ (1) és (2) bekezdései szerint „(1) Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el.

(2) A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak alapján döntöttem, melynek hatálya annak visszavonásáig tart. A DMRV Zrt. szakmai javaslatára haladéktalanul intézkedtem a II. fokú vízkorlátozás megszüntetése és I. fokú vízkorlátozás fenntartása iránt.

Határozatom a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) c) pontján és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83.§-án alapul.

A közigazgatási per lehetőségét az Általános Közigazgatási Rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 114. §-a alapján biztosítottam, a közigazgatási perrel kapcsolatban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §, 50. § és 77.§-ai alapján, a közigazgatási bírósági eljárás illetékéről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet az Ákr. 9. § és 15. §-a valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 83. §-a alapján állapítottam meg.

 

Pilisszentiván, 2022. 07. 19.

 

 

Poppréné Révay Gyöngyi

polgármester

 


  Kapcsolat

Cím: 2084, Pilisszentiván, Szabadság u. 85.
Telefon: 26/367-322
Fax: 26/367-397
E-mail: hivatal@pilisszentivan.hu